Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...


Cestovní náhrady 2023 - platné od 1.1.2023Archiv

Náš článek popisuje stravné tuzemské i zahraniční praconí cesty a náhrady za použití motorových vozidel v podnikatelské sféře.

Vytvořili jsme pro vás i infografiku k našemu článku. Líbí? Budeme se těšit na vaše reakce a náměty.

Příjemné a snad i srozumitelné čtení přeje za Angel's tým Roman Vostrý.

 

Stravné při tuzemské pracovní cestě

Stravné je zákonem stanoveno pouze v minimální výši, horní hranice je neomezená. Zákonem o daních z příjmů je omezení z hlediska daňové uznatelnosti těchto výdajů pro zaměstnavatele. Pro zaměstnance je částka převyšující maximální hodnotu stanovenou pro: stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvkovou organizaci a školskou právnickou osobu zřízenou MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění. V závorce jsou hodnoty platné /k 31.12.2022/.

POZOR na krácení (snížení) v případě poskytnutí KAŽDÉHO bezplatného jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře! Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Doba trvání pracovní cesty je Minimální hodnoty v Kč       Maximální hodnoty v Kč  Snížení za KAŽDÉ jídlo až o hodnotu
kratší než 5 hodin 0 0 -
rovna nebo delší než 5 hodin nebo rovna nebo kratší než 12 hodin 129 /120/ 153 /142/ 70%
delší než 12 hodin nebo rovna nebo kratší než 18 hodin  196 /181/  236 /219/ 35%
delší než 18 hodin     307 /284/ 367 /340/ 25%


Stravné, případně kapesné při zahraniční pracovní cestě

Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit nejméně 75 %, jinak platí 100% základní sazby. Pro daňovou uznatelnost platí stejná pravidla jako při poskytování tuzemského stravného. Zaměstnavatel může zaměstnanci navíc poskytnout kapesné do výše 40 % ze základní (nekrácené) sazby zahraničního stravného.

POZOR na krácení (snížení) v případě poskytnutí KAŽDÉHO bezplatného jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře! Doby strávené při více pracovních cestách v jednom dni se sčítají.

Počet hodin v zahraničí v jednom dni je - pokud nevznikl nárok na tuzemské stravné Základní výše stravného Snížení za KAŽDÉ jídlo až o hodnotu
kratší než 1 hodina 0/3 (žádné stravné) -
roven nebo delší než 1 hodina nebo roven nebo kratší než 12 hodin 1/3 základní sazby 70%
Počet hodin v zahraničí v jednom dni je - pokud vznikl nárok na tuzemské stravné Základní výše stravného Snížení za KAŽDÉ jídlo až o hodnotu
roven nebo kratší než 5 hodin 0/3 (žádné stravné) -
delší než 5 hodin nebo roven nebo kratší než 12 hodin 1/3 základní sazby 70%
Počet hodin v zahraničí v jednom dni je - bez ohledu, zda vznikl nebo nevznikl nárok na tuzemské stravné Základní výše stravného Snížení za KAŽDÉ jídlo až o hodnotu
delší než 12 hodin nebo roven nebo kratší než 18 hodin 2/3 základní sazby 35%
delší než 18 hodin 3/3 základní sazby 25%

 

Náhrady při použití silničního motorového vozidla

Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada. Tato náhrada se neposkytuje pro vozidla, která byla dříve zahrnuta v obchodním majetku nebo byla předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (nebo jeho části) bylo uplatněno jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Současně přísluší zaměstnanci i náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, jejíž cena je doložená buď dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou nebo se použije výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem. V závorce jsou hodnoty platné /k 31.12.2022/.

Základní náhrada - typ vozidla Sazba za km v Kč
jednostopová vozidla a tříkolky 1,40, /1,30/
osobní silniční motorová vozidla 4,20, /4,70/
nákladní automobil, autobus, traktor 9,40, /9,40/
přívěs + 15%

 

Náhrada za druh PHM nebo EL  Průměrná cena PHM
benzín 95 oktanů 41,20 /44,50/
benzin 98 oktanů 45,20 /51,40/
motorová nafta 44,10 /47,10/
kilowatthodina elektřiny 6,00 /6,00/

 


Legislativa vztahující se k článku + v /závorkách/ je legislativa úprav sazeb k 31.12.2022: vazba na podnikatelskou sféru (mzda a nikoli plat) – odst.2) §109, cestovní výdaje - §157, tuzemské stravné - §163, zahraniční stravné - §170, kapesné - §180, úpravy sazeb stravného - §189 \\ tuzemské stravné - vyhlášky MPSV č.467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad /č.511/2021 Sb.,č.47/2022 Sb., č.116/2022 Sb./; zahraniční stravné - vyhláška MF č.401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného /MF č.462/2021 Sb./ \\, vše podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; a dále osvobození fyzických osob - písm. a) odst. 7) §6 a daňová uznatelnost v právnické osobě - písm. k) odst.2) §24, oboje podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2024 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie